Algemene voorwaarden

DEFINITIES:
Organisator: de organisator van de algemene voorwaarden te weten Grand Events. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Grand Events, handelend onder de naam Grand Events, statutair gevestigd te Hasselt, Kiezelstraat 49, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0891.014.680
Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een event, feest of trouwfeest, of in wiens naam Grand Events een event, feest, trouwfeest, jubileum of ander evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 1 – ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Grand Events alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van een maand, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Indien Grand Events de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij opdrachtgever e.d. bedoeld.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Grand Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Grand Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.2 Het geven van een opdracht gebeurt door ondertekening van de overeenkomst tot dienstverlening
met in bijlage enerzijds de ermee overeenstemmende finale offerte – al dan niet aangevuld met door de organisator toegezegde aanpassingen en de ermee overeenstemmende prijsaanpassing van de offerte – en anderzijds de algemene voorwaarden. Indien door Grand Events of door Grand Events ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Grand Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.3 Grand Events behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Grand Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
4.4 Bovendien mag Grand Events het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Grand Events, dat in redelijkheid niet van Grand Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Grand Events zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Grand Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 - BETALING
5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 30 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Grand Events anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan het event een tweede factuur van 60 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor het event te worden voldaan. De opdrachtgever ontvangt binnen 30 dagen na het event een derde factuur voor het restant van 10 % van het geoffreerde bedrag en eventuele bijkomende extra’s (steeds schriftelijk bevestigd). Dit bedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
5.2 Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt, is er op het verschuldigde bedrag en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is, een intrest van 15 % per jaar verschuldigd. Deze intresten blijven lopen op het verschuldigde bedrag tot op de dag van betaling, ongeacht het feit of er een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Ingeval van wanbetaling houdt de organisator zich het recht voor om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.
5.3 Grand Events is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.

Artikel 6 – ONDERZOEK EN KLACHTEN
6.1. Klachten dienen uiterlijk binnen de week, na de datum van het plaatsgevonden event, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Grand Events te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
6.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 aansprakelijkheid.

Artikel 7 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Grand Events heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Grand Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Grand Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Grand Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.4 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Grand Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50 % van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 2 maanden voor de levering, of 75 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 2 maanden voor de levering, of 100 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van het event zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor het betreffende event door opdrachtgever aan Grand Events impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke Grand Events aan derden zal
moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.
7.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Grand Events, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Grand Events zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Grand Events kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Grand Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Grand Events voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Grand Events die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Grand Events slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 2.500 voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat deze schade effectief geleden is.
8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Grand Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Grand Events toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
8.3 Grand Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Grand Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart Grand Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Grand Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Grand Events en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
8.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Grand Events voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
8.6 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Grand Events als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Esther Vandebroek van Grand Events zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en schriftelijk bevestigd door Esther Vandebroek van Grand Events. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke schriftelijke bevestiging niet gegeven hebben.
8.7 Grand Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Grand Events of derden.

Artikel 9 – VRIJWARING
9.1 De opdrachtgever vrijwaart Grand Events voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
9.2. Indien opdrachtgever aan Grand Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10 – OVERMACHT
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Grand Events niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
10.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Grand Events op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Grand Events bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
10.3 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – GEHEIMHOUDING
11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM
12.1 Grand Events behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 11.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Grand Events, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Grand Events toegestaan.

Artikel 13 – GESCHILLEN
13.1 Geschillen worden in eerste instantie in onderling overleg of via bemiddeling geregeld. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg of via bemiddeling te beslechten.
13.2 Kan het geschil in onderling overleg of via bemiddeling niet worden beslecht, dan zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Limburg bevoegd op basis van de vestigingsplaats te Hasselt van Grand Events.

Artikel 14 - PRIVACY BELEID
14.1 Het privacy beleid van Grand Events kan geraadpleegd worden op de website https:// www.grandevents.be. Door gebruik te maken van de diensten en producten van Grand Events, geeft de opdrachtgever zijn akkoord voor dit privacy beleid.

Artikel 15 – TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.